Pretraga za:

OBAVEŠTENJE ZA KLIJENTE ZA INDIVIDUALNE STAMBENE OBJEKTE – KUĆE
 ,,Mala potrošnja – domaćinstva“ i „Mala potrošnja – ostali“

U skladu sa  Zakonom o energetici (Sl.gl.RS br.145/2014 I 95/2018) i Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa (Sl.gl.RS br.47/2006.), procedura za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Sigasa je sledeća:

 1. U Sigasu klijent popunjava Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem. Preuzmi ovde

  Obavezna dokumentacija koju mora dostaviti uz Zahtev je :
  1.1.  Kopija plana parcele sa izvodom iz katastra vodova ne starija od šest meseci (iz Katastra)
  1.2.  Dokaz o vlasništvu objekta (Izvod iz zemljišne knjige, Ugovor o nasledstvu,…)
  1.3.  Odobrenje za gradnju (Građevinska dozvola) ili Upotrebnu dozvolu za objekat
  1.4.  Kopija lične karte vlasnika


 2. Ako je dokumentacija potpuna, Sigas izdaje Rešenje o odobrenju priključenja, koje u sebi sadrži i tehničke uslove priključenja.

 3. Klijent i Sigas zaključuju Ugovor o izgradnji gasnog priključka i isporuci merno regulacionog seta za objekte fizičkih i/ili pravnih lica. (KMRS)

 4. Klijent ulazi u postupak projektovanja, izgradnje i dobijanja upotrebne dozvole za Unutrašnju gasnu instalaciju (UGI) od strane nadležnog opštinskog organa. (UGI je deo gasne instalacije od merača do potrošača gasa (gasnog kotla, šporeta ili peći).
  4.1. Projektovanje i izvođenje UGI mora vršiti ovlašćena firma, a u skladu sa izdatim Tehničkim uslovima Sigasa. Spisak ovlašćenih projektanata i izvođača radova koji su podneli potrebnu dokumentaciju Sigasu možete pogledati ovde.
  4.2. Procedura dobijanja upotrebne dozvole za UGI mora se vršiti elektronskim putem preko Sistema za podnošenje elektronskih zahteva – CEOP.

 5. Sigas vrši izgradnju priključnog gasovoda i ugradnju KMRS (kućnog merno regulacionog seta) duž regulacione linije (na ogradi dvorišta ili na fasadi objekta koji se nalazi na regulacionoj liniji), tek pošto klijent dobije Rešenje o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji UGI od strane nadležnog opštinskog organa i  izmiri finansijske obaveze prema Sigasu po osnovu Ugovora o priključku.
   
 6. Sigas preko CEOP-a dobija obaveštenje od Odeljenja za urbanizam o izdatoj upotrebnoj dozvoli za UGI.

 7. Klijent i Sigas zaključuju Ugovor o prodaji prirodnog gasa.  

 8. Klijent dostavlja Zahtev za puštanje prirodnog gasa (obrazac u Sigasu).

 9. Sigas donosi Odluku o puštanju prirodnog gasa.
 10. Samo puštanje gasa u objekat uz tehničku kontrolu isparavnosti UGI vrši stručna služba Sigasa, uz obavezno prisustvo Izvođača UGI i ovlašćenog servisera kotlova.

  Puštanju instalacije u rad može se pristupiti, ako je :
  10.1. Instalacija u potpunosti izvedena prema Projektu za izvođenje UGI
  10.2. Uspešno izvršena sva ispitivanja
  10.3. Očišćena i pregledana, odnosno sanirana dimovodna instalacija ukoliko postoji
  10.4. Izvršen tehnički pregled i dobijena upotrebna dozvola za UGI
  10.5. Sigas izvršio montažu mernih i regulacionih uređaja
  10.6. Potpisan Ugovor o prodaji prirodnog gasa sa Sigasom
  10.7. Popunjena Izjava o prvom puštanju u rad od strane ovlašđenog servisera kotla.
  10.8. Zaključen Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenom firmom