Pretraga za:

OBAVEŠTENJE ZA VEĆE POTROŠAČE
 „Vanvršna potrošnja K1“

U skladu sa  Zakonom o energetici (Sl.gl.RS br.145/2014 I 95/2018) i Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa (Sl.gl.RS br.47/2006.), procedura za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Sigasa je sledeća:

 1. U Sigasu klijent popunjava Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem. Preuzmi ovde

  Obavezna dokumentacija koju mora dostaviti uz Zahtev je :
  1.1.  Kopija plana parcele sa izvodom iz katastra vodova ne starija od šest meseci (iz Katastra)
  1.2.  Dokaz o vlasništvu objekta (Izvod iz zemljišne knjige, Ugovor o nasledstvu,…)
  1.3.  Odobrenje za gradnju (Građevinska dozvola) ili Upotrebnu dozvolu za objekat
  1.4.  Kopija lične karte vlasnika/odgovornog lica
  1.5. Identifikacioni podaci o firmi

 2. Ako je dokumentacija potpuna, Sigas izdaje Rešenje o odobrenju priključenja, koje u sebi sadrži i tehničke uslove priključenja.

 3. Klijent i Sigas zaključuju Ugovor o izgradnji gasnog priključka i isporuci merno regulacionog seta za objekte fizičkih i/ili pravnih lica.

 4. Klijent ulazi u postupakprojektovanja, izgradnje i dobijanja upotrebne dozvole za Unutrašnju gasnu instalaciju (UGI) od strane nadležnog opštinskog organa. (UGI je deo gasne instalacije od merača do potrošača gasa (gasnog kotla, šporeta ili peći).
  4.1. Projektovanje i izvođenje UGI mora vršiti ovlašćena firma, a u skladu sa izdatim Tehničkim uslovima Sigasa. Spisak ovlašćenih projektanata i izvođača radova koji su podneli potrebnu dokumentaciju Sigasu možete preuzeti ovde.
  4.2. Procedura dobijanja upotrebne dozvole za UGI mora se vršiti elektronskim putem preko Sistema za podnošenje elektronskih zahteva – CEOP.

 5. Sigas vrši izgradnju priključnog gasovoda i ugradnju KMRS (kućnog merno regulacionog seta) duž regulacione linije (na ogradi dvorišta ili na fasadi objekta koji se nalazi na regulacionoj liniji), tek pošto klijent dobijeRešenjeo prijavi radova na izgradnji UGI od strane nadležnog opštinskog organa i  izmiri finansijske obavezeprema Sigasu po osnovu Ugovora o priključku.
   
 6. Sigas preko CEOP-a dobija obaveštenje od Odeljenja za urbanizam o izdatoj upotrebnoj dozvoli za UGI.

 7. Klijent i Sigas zaključuju Ugovor o prodaji prirodnog gasa.  

 8. Klijent dostavljaZahtev za puštanje prirodnog gasa (obrazac u Sigasu).

 9. Sigas donosi Odluku o puštanju prirodnog gasa.

10. Samo puštanje gasa u objekat uz tehničku kontrolu isparavnosti UGI vrši stručna služba Sigasa, uz obavezno prisustvo Izvođača UGI i ovlašćenog servisera kotlova.

Puštanju instalacije u rad može se pristupiti, ako je :
10.1. Instalacija u potpunosti izvedena prema Projektu za izvođenje UGI
10.2. Uspešno izvršena sva ispitivanja
10.3. Očišćena i pregledana, odnosno sanirana dimovodna instalacija ukoliko postoji
10.4. Izvršen tehnički pregled i dobijena upotrebna dozvola za UGI
10.5. Sigas izvršio montažu mernih i regulacionih uređaja
10.6. Potpisan Ugovor o prodaji prirodnog gasa sa Sigasom
10.7. Popunjena Izjava o prvom puštanju u rad od strane ovlašđenog servisera kotla.
10.8. Zaključen Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenom firmom