Pretraga za:

OBAVEŠTENJE ZA KLIJENTE U STAMBENOJ ZGRADI
 „Mala potrošnja – domaćinstva“ i „Mala potrošnja – ostali“

Postoje tri načina priključenja stambenih zgrada, u zavisnosti od konfiguracije zgrade:

 1. ZBIRNI MERNO-REGULACIONI ORMARI NA FASADI ZGRADE
  U zbirnom ormaru nalazi se regulacioni set i merači za svaki stan posebno.
  Svaki stan posebno za sebe ima UGI (unutrašnju gasnu instalaciju – deo gasne instalacije od merača do potrošača gasa (kotao, šporet ili peć)).

 2. NEMERENI DEO
  Na fasadi zgrade nalazi se regulacioni set (RS).
  Od regulacionog seta čeličnim cevima vrši se razvod u unutrašnjem delu zgrade – po stepenišnom prostoru i postavljaju se merači za svaki stan u hodnicima ili podestima.
  Svaki stan posebno za sebe ima UGI (unutrašnju gasnu instalaciju – deo gasne instalacije od merača do potrošača gasa (kotao, šporet ili peć)).
  Za ovaj vid gasifikacije zgrade potrebna je da se priključi minimum 60%  stanara zgrade.

 3. GASNA KOTLARNICA
  Na fasadi zgrade nalazi se merno-regulacioni set (MRS) i tu se očitava zajednička potrošnja gasa.
  Od merača vodi se UGI – čelični gasovod do gasne kotlarnice.
  Od gasne kotlarnice razvodi se toplovodna instalacija po stanovima – potrošnju deli Skupština stanara ili firma koju ovlasti.


Za sva tri načina priključenja kolektivnih stambenih objekata, potrebno je Sigasu dostaviti Odluku, tj. Saglasnost Skupštine stanara stambene zgrade (može po ulazima, može u celosti) da Sigas izvodi radove na zgradi i u zgradi – preuzeti ovde

Saglasnost mora biti overena pečatom skupštine stanara, sa potpisanim izjavama većine vlasnika stanova, odnosno poslovnog prostora (preko 51% ukupne površine zgrade u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada) i odnosi se na dozvolu za priključenje zgrade na gasnu mrežu i postavljanje mernih i regulacionih setova i druge potrebne opreme, uređaja i instalacija na zgradu i unutar zajedničkog prostora.

U skladu sa  Zakonom o energetici (Sl.gl.RS br.145/2014 I 95/2018) i Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa (Sl.gl.RS br.47/2006.), procedura za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Sigasa je sledeća:

 1. U Sigasu klijent popunjava Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem. Preuzmi ovde

  Obavezna dokumentacija koju mora dostaviti uz Zahtev je :
  1.1.  Kopija plana parcele sa izvodom iz katastra vodova ne starija od šest meseci (iz Katastra)
  1.2.  Dokaz o vlasništvu objekta (Izvod iz zemljišne knjige, Ugovor o nasledstvu,…)
  1.3.  Odobrenje za gradnju (Građevinska dozvola) ili Upotrebnu dozvolu za objekat
  1.4.  Kopija lične karte vlasnika

 2. Ako je dokumentacija potpuna, Sigas izdaje Rešenje o odobrenju priključenja, koje u sebi sadrži i tehničke uslove priključenja.

 3. Klijent i Sigas zaključuju Ugovor o izgradnji gasnog priključka i isporuci merno regulacionog seta za objekte fizičkih i/ili pravnih lica. (KMRS)

 4. Klijent ulazi u postupak projektovanja, izgradnje i dobijanja upotrebne dozvole za Unutrašnju gasnu instalaciju (UGI) od strane nadležnog opštinskog organa. (UGI je deo gasne instalacije od merača do potrošača gasa (gasnog kotla, šporeta ili peći).
  4.1. Projektovanje i izvođenje UGI mora vršiti ovlašćena firma, a u skladu sa izdatim Tehničkim uslovima Sigasa. Spisak ovlašćenih projektanata i izvođača radova koji su podneli potrebnu dokumentaciju Sigasu možete pogledati ovde.
  4.2. Procedura dobijanja upotrebne dozvole za UGI mora se vršiti elektronskim putem preko Sistema za podnošenje elektronskih zahteva – CEOP.

 5. Sigas vrši izgradnju priključnog gasovoda i ugradnju KMRS (kućnog merno regulacionog seta) duž regulacione linije (na ogradi dvorišta ili na fasadi objekta koji se nalazi na regulacionoj liniji), tek pošto klijent dobije Rešenje o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji UGI od strane nadležnog opštinskog organa i  izmiri finansijske obaveze prema Sigasu po osnovu Ugovora o priključku.
   
 6. Sigas preko CEOP-a dobija obaveštenje od Odeljenja za urbanizam o izdatoj upotrebnoj dozvoli za UGI.

 7. Klijent i Sigas zaključuju Ugovor o prodaji prirodnog gasa.  

 8. Klijent dostavlja Zahtev za puštanje prirodnog gasa (obrazac u Sigasu).

 9. Sigas donosi Odluku o puštanju prirodnog gasa.

10. Samo puštanje gasa u objekat uz tehničku kontrolu ispravnosti UGI vrši stručna služba Sigasa, uz obavezno prisustvo Izvođača UGI i ovlašćenog servisera kotlova.

Puštanju instalacije u rad može se pristupiti, ako je :
10.1. Instalacija u potpunosti izvedena prema Projektu za izvođenje UGI
10.2. Uspešno izvršena sva ispitivanja
10.3. Očišćena i pregledana, odnosno sanirana dimovodna instalacija ukoliko postoji
10.4. Izvršen tehnički pregled i dobijena upotrebna dozvola za UGI
10.5. Sigas izvršio montažu mernih i regulacionih uređaja
10.6. Potpisan Ugovor o prodaji prirodnog gasa sa Sigasom
10.7. Popunjena Izjava o prvom puštanju u rad od strane ovlašćenog servisera kotla.
10.8. Zaključen Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenom firmom