Prirodni gas u domaćinstvima

Prirodni gas koji se isporučuje domaćinstvima je po svom sastavu skoro čist metan. Metan je molekul koji se sastoji od jednog atoma ugljenika i četiri atoma vodonika – CH4.

Budući da je priordni gas bez boje, mirisa i ukusa, iz sigurnosnih razloga mu se dodaje miris kako bi se lakše mogao detektovati u slučaju isticanja. Ovaj proces se naziva odorizacija i obično se obavlja odmah posle izlaza iz transportnog sistema, na samom ulazu u distributivnu mrežu.

Prirodni gas nije otrovan i lakši je od vazduha (gustina prirodnog gasa je oko 0,68 kg/Sm3, a gustina vazduha 1,293 kg/S m3).

Prirodni gas se meri standardnim kubnim metrima (1 Sm3 odgovara količini gasa koja pri pritisku od 1,01325 bar i temperaturi od 15 0C zauzima prostor od 1 m3).

Prirodni gas sagoreva plavim plamenom, bez štetnih produkata sagorevanja, čađi, pepela i spada među ekološki najčistije energente.

Donja toplotna moć prirodnog gasa s kojom se računa u Srbiji je 33,338 KJ/m3.