Poštovani potrošači,

Ponovo Vas podsećamo na zakonsku obavezu da ste dužni da obezbedite održavanje UGI-ja (unutrašnje gasne instalacije) u svom objektu, poveravanjem tih poslova licenciranom preduzeću za te poslove i da izvršite redovan godišnji servis gasnih trošila.

Sigas doo Požega vrši redovne distributerske kontrole u Vašim domaćinstvima i preduzećima pri čemu vam dostavlja primerak Zapisnika o izvršenoj tehničkoj kontroli UGI.

Vaša zakonska obaveza je:

  • da zaključite Ugovor o održavanju UGI sa ovlašćenim preduzećem
  • da izvršite kontrolu UGI od strane ovlašćenog preduzeća
  • da izvršite servis gasnih trošila od strane ovlašćenih servisera i
  • da izvršite kontrolu dimnjaka ako je gasno trošilo povezano na dimnjak, od strane ovlašćenog preduzeća i dostavite kopije dokumenata Sigasu.

Ukoliko još niste izvršili kontrole i servise dostavili kopije navedene dokumentacije Sigasu, preuzeli ste potpunu odgovornost za rad svojih instalacija i načinili prekršaj, te vas ovim putem opominjemo da izvršite vašu obavezu u što kraćem roku, inače će Sigas preduzeti zakonom propisane mere protiv kupaca gasa koji ne izvršavaju svoju obavezu kontrole unutrašnjih gasnih instalacija (prekid isporuke gasa).

Posebno naglašavamo da je sve gorenavedeno, pored toga što je zakonska obaveza, u Vašem interesu bezbednosti i sigurnosti pri korišćenju prirodnog gasa, kao i u opštem interesu sigurnosti života i zdravlja ljudi, životne sredine i materijalnih dobara.

SIGas doo Požega